Semalt: Google analitikasyndan içerki web sahypasynyň traffigini näme üçin we nädip aýyrmaly?

Google Analytics ulanyjylaryna köp artykmaçlyk hödürleýär. Işiňize täze bir goşant goşup bilersiňiz, düşünjelere, giň we hereketli maglumatlara girmäge mümkinçilik berýär. Google analitikalaryňyzy has gowy we giňişleýin edip bilersiňiz. Munuň üçin hasabyňyza käbir üýtgetmeler girizmeli we birnäçe ädim ätmeli bolarsyňyz. Edip biljek esasy zatlaryňyzyň biri, Google Analytics-i diňe kanuny traffigi aljak görnüşde sazlamakdyr. Bu programma arkaly köp sanly pikir döredip bilersiňiz. Google Analytics-i sazlanyňyzda hiç hili kadadan çykma bolmaly däldir. Filtrleri döretmeli we web sahypaňyzyň traffiginiň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmeli.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Jeýson Adler bu meselede möhüm çözgüt hödürleýär.

Täze görnüş dörediň

Ilki bilen ýatda saklamaly zadyňyz, her bir domen üçin täze görnüş döretmekdir. Bu ýerde size Google Analytics süzgüçlerini tersleşdirmegiň mümkin däldigini aýdýaryn, şonuň üçin olary uly üns we doly üns bilen döretmeli. Süzgüçleriň Google Analytics-de toplanan maglumatlaryň hemmesine täsir edýändigini ýatdan çykarmaly dälsiňiz. Bu, pikirleriňize we web sahypaňyzyň alýan hitleriniň sanyna göni ýa-da gytaklaýyn täsir edip biler. Web sahypasynyň maglumatlarynyň hemmesini süzmek islemeýän bolsaňyz, administrator bölümine girip, traffigiň minus görnüşine basmaly bolarsyňyz. Ony ýerine ýetireniňizden soň, başlamak üçin döretmek görnüşini döretmek düwmesine basyp bilersiňiz.

Täze süzgüçler dörediň

Pikirleriňizi düzeniňizden soň, indiki ädim täze süzgüç döretmekdir. Munuň üçin administrator bölümine girip, süzgüçler opsiýasyna basmaly. Süzgüç döretmek gaty möhümdir, sebäbi bu sahypaňyzyň saglygyny we gowulaşmagyny üpjün edýär. Ilkibaşda degişli süzgüçleri döredip bilmezligiňiz mümkin, ýöne birneme tejribe geçireniňizden we indiki derejä nädip alyp boljakdygyňyzy bilip bilersiňiz. Kompaniýanyňyzyň IP adresini girizmegi ýatdan çykarmaly dälsiňiz, şonuň üçin gulplanmaz. Şeýle hem, geljekde blokirlemek islemeýän IP-leri görkezmeli. Bu işiňizi aňsatlaşdyrar we galp görnüşleriň we hitleriň gelmeginiň öňüni alyp bilersiňiz.

Süzülen maglumatlaryňyzdan lezzet alyň

Aboveokardaky düzedişleri girizeniňizden soň, üstünlik gazanmak aňsat bolar. Täze ýa-da köne web sahypaňyz bilen, sahypa üçin amatly we kompaniýanyňyzyň strategiýalaryny we maksatlaryny goldap biljek maglumatlary bahalandyrmagyň we seljermegiň artykmaçlyklaryny alarsyňyz. Ilkibaşda bu aňsat bolmaz. Şeýlelik bilen, täze zatlar öwrenmek üçin goşmaça wagt sarp etmeli bolarsyňyz. Theörite maglumatlar dogry karar bermegi aňsatlaşdyryp biler. Şeýle hem, sahypa sarp edýän wagtyňyzy azaldar we size köp süzgüç döredip biler. Diňe bu däl, girýänleriňiziň we müşderileriňiziň emläkleriňizi ýa-da web sahypalaryňyzy nähili ulanýandyklaryna has gowy düşünip bilersiňiz. Marketing strategiýalaryňyzyň näderejede täsirli bolandygyny seljermek we baha bermek hem gowy zat. Iň gowy zat, Google Analytics size görüşler we süzgüçleriň döredijiligi barada köp kömek edýär.